Salland United

>

Salland United

Samenwerkende organisaties

> 100 organisaties in de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe, Raalte en Voorst die werkzaam zijn in of nauw met de zorg.

Aanleiding en vraagstuk

In het voorjaar van 2020 is Common Eye gevraagd om het proces te begeleiden van de herinrichting van de governance van het netwerk Salland United. Een netwerk dat zich sinds 2016 in de regio inzet om de samenwerking tussen organisaties werkzaam in de zorg te versterken. Het netwerk bestond dus al een paar jaar voordat Common Eye betrokken raakte en onderling bestond er een goede relatie. De betrokken bestuurders gaven aan dat het na de eerste vier jaar tijd was voor een nieuwe fase, om met elkaar de belangrijkste ambities vast te stellen en de samenwerking te herinrichten. Gezamenlijk met o.a. de betrokken zorgorganisaties, het ziekenhuis, huisartsen, gemeenten en zorgverzekeraar heeft Salland United in de loop van 2020 een regiovisie opgesteld bestaande uit vijf ambities om met elkaar aan te werken. Na het vaststellen van de inhoudelijke ambities om met elkaar op te pakken, ontstond de vraag: “Maar hoe organiseren we dat?” Bij deze vraag mocht Common Eye het netwerk begeleiden.

Werkwijze

Om met elkaar te duiden wat voor soort netwerk Salland United wilde zijn, is er in het bestuurlijk overleg van Salland United in eerste instantie veel gesproken over de betekenis van de regiovisie. Zien de partijen de regiovisie als gezamenlijke taal, die betekenis geeft aan wat ze met elkaar doen of zien partijen het veel meer als een visie waar een concreet actieplan van gemaakt moet worden. En als daar een richting in is gekozen, willen ze dan het netwerk informeel op basis van inspireren en faciliteren richting geven of formeel met behulp van heldere afspraken en spelregels? Dit gesprek werd gevoerd met behulp van onderstaand model. Door met elkaar het gesprek te voeren ontstond er vanzelf richting. Salland United wilde in eerste instantie informeel richting geven en de regiovisie als gezamenlijke taal gebruiken waarna ze op den duur wilden toewerken naar een concreet actieplan.

Omdat per ambitie een andere samenstelling van partijen betrokken was, waren er ook grote verschillen tussen de manier van samenwerken tussen de ambities. Waar de partijen rondom de ambitie Ouderenzorg bijvoorbeeld al vrij lang intensief met elkaar samenwerkte, was de ambitie Preventie nog in opbouwfase om elkaar te leren kennen. Na de keuze voor het inrichten van het netwerk hebben we samen met de programmamanager de partijen betrokken bij de vijf ambities begeleid om helder te krijgen wat er al loopt in de regio, wat ze met elkaar willen oppakken en vooral ook hoe ze dat, in lijn met de regiovisie, willen vormgeven.

Reflectie

De afgelopen jaren zien we in het land veel netwerksamenwerkingen ontstaan. Dit zijn mooie ontwikkelingen, maar deze gaan ook gepaard met wat wij noemen ‘netwerkverwarring’. Iedereen heeft een ander beeld bij wat een netwerk is en door dit met elkaar te duiden krijg je gezamenlijk beeld bij het netwerk dat je met elkaar wil vormen. Bij Salland United zagen we dat het gesprek hierover helpend was in het vinden van de voor hen passende richting.

In verband met de Coronapandemie hebben de bijeenkomsten vrijwel allemaal online plaatsgevonden. Desondanks zijn er grote stappen gezet en heeft het netwerk een nieuwe richting met elkaar opgesteld.

Reflectie Jan Griepink – Dagelijks bestuur Salland United

“De afgelopen 2 jaar hebben we in Salland onze samenwerking kleur gegeven. Niemand is tegen samenwerking, er is gras genoeg en de uitdagingen zijn groot. Maar wat is samenwerken, wat zijn verwachtingen, maar ook wat zijn de investeringen en rendementen en wie heeft welke rol.

Met de begeleiding van Common Eye hebben we onze samenwerking weten te duiden. Waar staan we voor, wat betekent samenwerking en hoe definiëren we ons netwerk met de bijbehorende rollen. De uitkomst is voor ons de basis waarop we nu met veel plezier en energie verder bouwen.”

Betrokken adviseurs

Jolijn Uittenbogaard en Robin Bremekamp.

Duur traject

Maart 2020 tot september 2021.

Eens sparren over jouw samenwerkingsvraagstuk?

Bestuurstafel Gezond Utrecht

>

Bestuurstafel Gezond Utrecht

Open in gesprek over Bestuurstafel Gezond Utrecht

De bestuurstafel Gezond Utrecht is een netwerk dat bestaat uit bestuurders van zo’n 30 zorg- en welzijnsaanbieders in en rondom Utrecht in de volle breedte. Wilfrid Opheij is sinds 2016 de moderator van de Bestuurstafel. Wat was de aanleiding en waar staan we nu.  

Aanleiding en vraagstuk

2015 was een kantelpunt voor de zorg in Nederland. Door vergaande decentralisatie en transities binnen de sector werd intensievere samenwerking tussen zorg- en welzijn aanbieders noodzakelijk. Veel partijen waren niet goed voorbereid op deze ontwikkelingen. De gezamenlijke uitdagingen zorgden dat de bestuurders in Utrecht zich steeds meer met elkaar verbonden voelden. Zij vroegen zich af: hoe kunnen we samen bijdragen aan meer gezondheid en welzijn voor de Utrechtse burgers? Common Eye begeleide het proces van netwerkvorming in deze verkennende fase.

Begin 2016 werd Wilfrid Opheij  benaderd om moderator te zijn van het netwerk. De opdracht was het bewerkstelligen van een vitaal netwerk waarin bestuurders domein- en organisatie overstijgend op een goede manier strategisch met elkaar in gesprek kunnen over zorg en welzijn in Utrecht. In gesprek over het maatschappelijk belang van de stad Utrecht en haar burgers, met respect voor het belang van iedere organisatie.

Werkwijze

De uitdaging was het in kaart brengen van de verwachtingen en belangen van de betrokken bestuurders en vervolgens gezamenlijk te kijken wat het netwerk met elkaar wil bereiken en wat de identiteit van het netwerk is.  Na individuele gesprekken met leden werd duidelijk wat men van elkaar verwacht. De belangrijkste onderwerpen waren:

  • In  vertrouwen met elkaar samenwerken vanuit het maatschappelijk belang. Concurrentie, machtsposities en marktaandelen spelen geen rol in dit platform.
  • Het creëren van een veilige setting om een open gesprek te voeren  met als doel elkaar echt te leren kennen en kennis en informatie uit te wisselen.
  • openheid van de leden over de eigen belangen. De mogelijkheid om elkaar kritische vragen te stellen alsook van elkaar te willen leren.
  • “We leggen allemaal onze kaarten op tafel, met het plaatje naar boven.”

Het faciliteren en modereren van deze gesprekken, met oog voor het samen realiseren van effecten werd de uitdaging.  

De afgelopen jaren werd 4 keer per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd, en een keer per jaar is er een ’10 uurs’. Verschillende thema’s passeren de revue: de eerste 1000 dagen, ‘echt luisteren, wat betekent dat?’, Het Regionale zorg coördinatie centrum, Overvecht, gelijkwaardigheid in tijden van corona. We verbinden dan het inhoudelijke onderwerp met de bestuurlijke dilemma’s en overwegingen, en voeren met elkaar het gesprek waarin ook persoonlijke overwegingen een rol spelen. Vanuit de dialoog en het elkaar daadwerkelijk verstaan en begrijpen. Een keer per jaar houden we een gezamenlijke bijeenkomst met de leden van de Health Hub Utrecht. Op basis van de gesprekken starten de leden zelf initiatieven en allianties om er vervolg aan te geven. Het netwerk zelf is interactiegericht en zo licht mogelijk georganiseerd. Op de prachtige locatie van het Bartholomeus Gasthuis, het ‘thuishonk’. Behalve in tijden van Corona natuurlijk.

En nu?

Na 5 jaar functioneert er een gezond en vitaal netwerk waarbij de leden elkaar steeds meer leren kennen, elkaars belangen begrijpen en inzien wat de toegevoegde waarde is van elkaar. Er is openheid en vertrouwen ontstaan waar op de (lange) termijn winst ligt voor de burger in Utrecht. Het commitment ligt bij de gezamenlijke agenda, en een gezond Utrecht. Daarnaast is het voor mensen in kleinere coalities gemakkelijker geworden om hun initiatieven tot een succes te maken. In het Koersdocument Bestuurstafel Gezond Utrecht hebben de leden met elkaar geformuleerd wat de beweging is waar we in samenwerking allemaal aan willen bijdragen.

Betrokken adviseurs

Wilfrid Opheij.

Duur traject

Van 2015 tot heden.

Advies nodig voor jouw samenwerkingsvraagstuk?

Wilfrid Opheij denkt graag met je mee. 

De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

>

De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt: een samenwerking tussen Heliomare, Omring en Zorgcirkel.

Samenwerkende organisaties

Heliomare, Omring en Zorgcirkel (Omring en Zorgcirkel vormen samen het samenwerkingsverband GRZ PLUS).

Aanleiding: een logische, maar vernieuwende combinatie

In het huidige zorglandschap is de scheiding tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GRZ) vaak nog groot. Ook Heliomare (aanbieder van MSR) en Omring en de Zorgcirkel (aanbieders van GRZ via de samenwerking GRZ PLUS) werkten tot op heden nog weinig intensief samen. De samenwerking bestond vooral uit het sporadisch verwijzen naar elkaar of collegiale consultatie. Een revalidant valt echter niet altijd netjes in één soort van revalidatie en heeft al te vaak beide expertises nodig. Door ontwikkelingen als vergrijzing en steeds vitalere ‘ouderen’ in Nederland mengen de doelgroepen van beide organisaties zich steeds meer. Deze ontwikkelingen en de beperkte huidige samenwerking leidde tot de vraag bij de drie organisaties of meer intensieve samenwerking niet logisch en nodig is. Een belangrijke kanttekening is wel dat in de rest van Nederland nog heel weinig samenwerking is tussen GRZ en MSR en dit ook voor deze partners nog nieuw is.

Vraag: een gezamenlijke verkenning voor samenwerking

Daarom besloten de drie partners om een gezamenlijke verkenning te starten met als kernvragen: Hoe kunnen wij gezamenlijk de zorg voor de revalidant verbeteren? Wat kunnen wij hierin voor elkaar betekenen? Is samenwerking opportuun? Omring, Zorgcirkel en Heliomare vroegen Common Eye om het proces van de gezamenlijk verkenning van deze vragen te begeleiden.

Aanpak: professionals in de lead, focus op de revalidant

Aangezien er nog weinig voorbeelden van deze soort samenwerking voor handen zijn én professionals uiteindelijk handen en voeten moeten geven aan de samenwerking is gekozen voor een aanpak waarin de professionals de lead hadden.  Common Eye begeleide werkconferenties waarin paramedici en artsen van de organisaties gezamenlijk met elkaar nadachten over de gezamenlijke verbetermogelijkheden op het gebied van revalidatie. Steeds stond centraal wat het de revalidant op moet leveren én in hoeverre samenwerking nodig is om dit te bewerkstelligen. De verbetermogelijkheden zijn uitgewerkt tot een ambitieplan. Het ambitieplan is daarnaast – met betrokkenheid van bestuurders, bestuurssecretarissen en controllers – uitgewerkt met de relevante ontwikkelingen, organisatorische vorm, financiële doorrekening, risicoanalyse. Uiteindelijk is geconcludeerd  door professionals en bestuurders dat samenwerking voor revalidanten en voor beide partijen van toegevoegde waarde is. 

Opgeleverd: de opbouw van de samenwerking

De samenwerking tussen Heliomare, Omring en Zorgcirkel waarin de revalidant centraal staat is gebouwd. Ten behoeve hiervan hebben de drie partners een – door Common Eye opgestelde, samenwerkingsovereenkomst getekend om de samenwerking verder te ontwikkelen. Het ambitieplan en de samenwerkingsovereenkomst zijn  daarnaast door de raden van bestuur, de  medezeggenschapsorganen en raden van toezicht bekrachtigd.

Betrokken adviseurs

Robin Bremekamp en Tim Dees.

Op zoek naar een verbetering van jouw samenwerking?

Oncologische samenwerking tussen ziekenhuizen

Oncologische samenwerking van het UMCU, St. Antonius Ziekenhuis en het Meander Medisch Centrum in het RAKU

Samenwerkende organisaties

UMCU (Utrecht), St. Antonius Ziekenhuis (Nieuwegein), Meander Medisch Centrum (Amersfoort).

Vraagstuk

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zwengelde het vraagstuk aan: alle drie de ziekenhuizen voerden hoog complexe laag volume MDL (slokdarm-, lever- maag- en alvleesklier) oncologisch operaties uit, maar zaten te dicht tegen de grens aan van de SONCOS-normen. Vraag was hoe de drie ziekenhuizen daaraan konden voldoen en hoe zij een samenwerking konden opzetten die de kwaliteit van de zorg aan de patiënt verbeterde en tegelijkertijd in het belang was van alle drie de ziekenhuizen.

Oplossing

Een simpele herverdeling van de taken, leverde niet de beste zorg op voor de patiënt. Dit vroeg om een grondige ‘renovatie’. Oude, bestaande structuren moesten op de schop. Een spannend proces, voor iedereen. Uiteindelijk is er gekozen voor de volgende structuur: één team op het gebied van lever- en alvleesklierkanker die in het UMCU en het St. Antonius Ziekenhuis de operaties uitvoert en één team dat in het UMCU en het Meander Medisch Centrum de slokdarm- en maagoperaties voor haar rekening neemt. Daarnaast komen specialisten nu in een multidisciplinair overleg bijeen om zo echt specialistische zorg te kunnen leveren en gaat men al het weefsel gebruiken voor de wetenschap.

Opgeleverd

Zoals uit de uitkomsten blijkt, was het een waardevol traject. Maar daar kom je niet zomaar, daar gaat aan langdurig en zorgvuldig proces aan vooraf. Common Eye koos ervoor om dit op drie niveaus te laten plaatsvinden: die van de specialisten, het management en de raden van bestuur. Dat er een hogere volumenorm moest komen en dat men de beste zorg voor de patiënt wilde leveren, stond voor alle betrokken partijen buiten kijf. Maar wat waren de individuele belangen en wat was nu een goede strategie? Common Eye werkte aan openheid, kreeg de hete hangijzers boven tafel en zorgde ervoor dat er uiteindelijk een plan lag dat draagvlak had binnen de gehele organisatie.

Betrokken adviseurs

Robin Bremekamp en Johanneke Schilthuis.

Duur traject

Februari 2014 tot juli 2014.

Op zoek naar een oplossing van jouw samenwerkingsvraagstuk?

Neem contact op met Robin Bremekamp

Eerstelijnszorg

>

Eerstelijnszorg

Samenwerkende organisaties

Veertien huisartsenpraktijken, aangesloten bij de Stichting Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) en VVT organisaties Vierstroom Zorg Thuis en Plicare.

Vraagstuk
De betrokken organisaties waren bezig met een pilot waar eerstelijnsverpleegkundigen vanuit gezondheidscentra en/of huisartspraktijken werden ingezet voor de zorg voor kwetsbare ouderen. Deze eerstelijnsverpleegkundigen voerden de verschillende functies op het vlak van begeleiding, ondersteuning, regelwerk, zorgcoördinatie en casemanagement uit. Bekostiging van de eerstelijnsverpleegkundigen was mogelijk door drie bestaande geldstromen te bundelen (S1 Wijkverpleging, S2 Wijkverpleging (casemanagement dementie) en S3 prestatie Ouderenzorg (huisartsenzorg).

Het doel van de pilot was het versterken van de samenwerking tussen huisartsen, wijkverpleging en het sociale domein t.b.v. kwetsbare ouderen, en ouderen of chronisch zieken met complexe problematiek waaronder dementie. De SGZ heeft Common Eye gevraagd een evaluatie uit te voeren gericht op het onderzoeken van het functioneren van de pilot en de toegevoegde waarde voor de eerstelijnszorgverlening en het netwerk eromheen.

Oplossing

Common Eye heeft een onderzoek uitgevoerd gericht op twee vragen: Hoe functioneert de pilot eerstelijnsverpleegkundigen als we kijken naar: 

  1. Samenhangende zorg voor kwetsbare ouderen in de wijk
  2. De triple aim doelstellingen voor de populatie kwetsbare ouderen.
Vervolgens is een analyse gemaakt op basis van bevindingen uit de cijfers van huisartsen en het ziekenhuis, casuïstiek, diverse interviews en enkele werksessies met professionals en cliënten. Deze brede aanvliegroute bood goed inzicht in het effect van de inzet van eerstelijnsverpleegkundige op beide vraagstukken, maar ook de verbeterpunten zoals de integratie van de administratie en regelgeving aan de achterkant. Eveneens gaf het inzicht in de condities die het inzetten van deze verpleegkundigen effectief maakt, zoals de korte lijnen met de huisartsen.
Opgeleverd

Het onderzoek heeft geleid tot een uitgebreid rapport op basis waarvan de samenwerkingspartners de pilot gedeeltelijk structureel om hebben kunnen zetten. Gedeeltelijk, omdat de combinatie van drie functies is losgelaten doordat de taken verbandhoudend met casemanagement dementie teveel tijd vergden en de twee andere functies in het gedrang kwamen. Er is gekozen voor het regulier voorzetten van deze functionaris onder de naam praktijkverpleegkundige, standaard gekoppeld aan de huisarts met een focus op kwetsbare ouderen en chronisch zieken. Op dit moment zijn er 14 praktijkverpleegkundigen werkzaam in de regio Zoetermeer/Benthuizen. Van deze 14 praktijkverpleegkundigen hebben 9 personen een combinatiefunctie praktijkverpleegkundige en onafhankelijke wijkverpleegkundige (Plicare).

Betrokken adviseurs

Nikki Willems en Janneke Steijns.

Duur traject

Mei 2017 tot augustus 2017.

Eens sparren over jouw samenwerkingsvraagstuk?

Contractering in de zorg

>

Contractering in de zorg

Samenwerkende organisaties

– Koepelorganisaties Zkn, NFU, FMS, NVZ en ZN
– Zorginkopers en -verkopers
– Bestuurders en medewerkers van ziekenhuizen en zorgverzekeraars.

Vraagstuk

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten ieder jaar contracten af voor de inkoop van de medisch specialistische zorg. Een stevig onderhandelingsproces met tijdrovende discussies over de juistheid van data, prijzen en volumes. Te weinig komt men toe aan afspraken over kwaliteit en innovatie die de zorg ten goede komen op de lange termijn. De vijf koepelorganisaties in de zorg vroegen zich af: hoe kunnen we de contractering in de medisch specialistische zorg versnellen en verbeteren?

Oplossing

De zorgverzekeraars en ziekenhuizen hebben onder begeleiding van Common Eye een gezamenlijke analyse gemaakt van knelpunten en frustraties in het huidige contracteringsproces. Dit gaf veel inzicht in hoe iedere partij het contracteringsproces ervaart en welke belangen een rol spelen. Een gedeeld gevoel van urgentie ontstond: dit kan beter en effectiever. Vanuit de knelpuntenanalyse stelden de betrokkenen een set van oplossingsrichtingen voor de kortere en langere termijn samen. Denk bijvoorbeeld aan: uniforme contractbepalingen, een herontwerp van het contracteringsproces en onderzoek naar de mogelijkheid en wenselijkheid van meerjarencontractering. Ook onderzoekt men de optie van één landelijke dataset voor de contractonderhandelingen (joint fact finding).

Opgeleverd

De set aan oplossingen is vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg van de koepelorganisaties. Om de ideeën en goede voorbeelden te delen, zijn vervolgens drie bijeenkomsten georganiseerd voor het gehele veld. De oplossingen worden nu in werkgroepen verder uitgewerkt tot toepasbare voorstellen die door alle samenwerkende ziekenhuizen en zorgverzekeraars in Nederland gebruikt kunnen worden.

Betrokken adviseurs

Robin Bremekamp en Manon de Caluwé.

Duur trajec

Maart 2016 tot februari 2017.

Advies nodig bij jouw samenwerkingsvraagstuk?

Begeleiding VVT onderhandeling

>

Begeleiding CAO Zorg en Welzijn instellingen

Samenwerkende organisaties

Sociale partners in de VVT-sector: ActiZ, BTN, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, FNV Zorg & Welzijn en NU’91.

Vraagstuk

De VVT-sector (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) staat voor een flinke uitdaging: te zorgen dat er nu en in de toekomst voldoende gekwalificeerde medewerkers zijn om aan de groeiende zorgvraag te kunnen voldoen. Om dit te kunnen realiseren, wilden de sociale partners tot een cao komen die aantrekkelijk is voor (potentiële) werknemers en voor werkgevers. De sociale partners hebben Common Eye gevraagd de cao-onderhandeling te begeleiden.

Oplossing

Cao-onderhandelingen zijn vaak klassieke onderhandelingen: partijen wisselen standpunten uit, houden kaarten tegen de borst en proberen zoveel mogelijk binnen te halen. Het nadeel van die aanpak is dat het niet goed werkt in een situatie waar je elkaar iedere paar jaar weer tegenkomt: de ‘winst’ die je behaalt kan in een latere ronde tegen je gaan werken. Bovendien is het resultaat vaak een compromis: niemand krijgt echt zijn zin, niemand is echt tevreden. Zo’n compromis is dan vaak het begin van het volgende conflict.

De cao-gesprekken van 2018 waren anders dan in voorgaande jaren, met als doel een aantrekkelijke cao maar ook een duurzame verbinding tussen de partijen. Tijdens een tweedaagse in een vergaderboerderij zijn de partijen op zoek gegaan naar hun gezamenlijke opgaven. Gesprekken werden gedurende het hele onderhandelingsproces niet gevoerd op basis van standpunten, maar op basis van de onderliggende belangen. Vanuit oprechte interesse in elkaars belangen gingen de partijen op zoek naar oplossingen die zo goed mogelijk recht doen aan alle belangen: de win-win in plaats van een compromis. Voor vraagstukken die groter bleken dan de invloedsfeer van de cao-tafel, vormden de partners een coalitie, die gezamenlijk optrok naar externe partijen zoals financiers.
Deze manier van onderhandelen is gebaseerd op de Harvard-methode van principieel onderhandelen en op de Mutual Gains Aanpak.

Opgeleverd

Begin mei was er een onderhandelaarsakkoord voor een cao met hierin maatregelen als een substantiële loonsverhoging, stimulansen voor zij-instromers en stagairs, en een actieplan om als cao-partners gezamenlijk op te trekken naar financiers om dekkende tarieven te realiseren. Dit akkoord, met de looptijd van 15 maanden, is door de achterbannen van alle sociale partners goedgekeurd. Inmiddels is ook gestart met de voorbereidingen voor de komende onderhandelingen.

Betrokken adviseurs

Robin Bremekamp en Esther Klaster.

Duur traject

Van februari 2018 tot mei 2018.

Op zoek naar een passende oplossing voor jouw samenwerkingsvraagstuk?

Bestuurstafel Gezond Utrecht

>

Bestuurstafel Gezond Utrecht

Samenwerkende organisaties

De Bestuurstafel Gezond Utrecht is een netwerk dat bestaat uit bestuurders van zorg- en welzijnsaanbieders in en rondom Utrecht.

Vraagstuk

2015 was een belangrijk jaar binnen de zorg in Nederland. Door vergaande decentralisatie, extramuralisering en transities binnen de sector werden intensievere samenwerking tussen welzijn- en zorgaanbieders noodzakelijk. Veel partijen waren niet goed voorbereid op deze ontwikkelingen. De gezamenlijke uitdagingen zorgden dat Utrechtse bestuurders zich steeds meer met elkaar verbonden en wederzijds afhankelijk voelden. Zij vroegen zich af: hoe kunnen we samen bijdragen aan meer gezondheid en welzijn voor Utrechtse burgers?

In dat jaar werd er initiatief genomen voor een gezamenlijk netwerk. Eind 2015 heeft het dagelijks bestuur bestaande uit 3 bestuurders Common Eye benaderd om moderator te worden van het netwerk. De opdracht was het bewerkstelligen van een vitaal netwerk waarin bestuurders domein- en organisatieoverstijgend op een goede manier strategisch met elkaar in gesprek kunnen over welzijn en zorg in Utrecht. In gesprek over het maatschappelijk belang van de stad Utrecht en haar burgers, met respect voor het belang van iedere organisatie.

Oplossing

Common Eye is als moderator van het netwerk aan de slag gegaan. De uitdaging was het in kaart brengen van de verwachtingen van de betrokken bestuurders en partijen. Wat wil het netwerk bereiken, en hoe wil het netwerk functioneren? Na individuele gesprekken met leden en een aantal gemeenschappelijke bijeenkomsten werd duidelijk wat men van elkaar verwacht. De belangrijkste onderwerpen waren:

  • Bestuurders willen in openheid en vertrouwen met elkaar samenwerken vanuit het maatschappelijk belang. Dat betekent dat concurrentie, machtsposities en marktaandelen geen rol mogen spelen in dit platform.
  • Het creëren van een veilige setting om open in gesprek te zijn. Met als doel elkaar echt leren kennen en kennis en informatie uitwisselen.
  • Openheid over de eigen belangen. De mogelijkheid om elkaar kritische vragen te stellen alsook van elkaar te willen leren.
  • “We leggen allemaal onze kaarten op tafel, met het plaatje naar boven.”

Met de leden is de opzet van het netwerk verder besproken en uitgewerkt. Inmiddels functioneert het netwerk op basis van deze uitgangspunten succesvol. De leden komen vier maal per jaar een dagdeel bij elkaar in het Bartholomeus Gasthuis onder regie van de moderator. Daarnaast organiseren we een 24 uurs. De gemeente en de zorgverzekeraar zijn betrokken. De feitelijke initiatieven die voortkomen uit besprekingen in het netwerk worden daarbij door de leden zelf opgepakt. Hierdoor worden er energieke en geïnspireerde bijeenkomsten gehouden over sleutelfactoren binnen zorg en welzijn in en rondom Utrecht.

Oplevering

Na 2,5 jaar functioneert er een gezond en vitaal netwerk waarbij de leden elkaar steeds meer hebben leren kennen, elkaars belangen begrijpen en beter inzien wat de toegevoegde waarde van elkaar is. Er is openheid en vertrouwen ontstaan. Daar ligt op de (lange) termijn de winst voor de burger in Utrecht. Het commitment ligt bij de gezamenlijke agenda en niet op de winst voor de eigen instelling. Daarnaast is het voor mensen in kleinere coalities gemakkelijker geworden om hun initiatieven tot een succes te maken.

Betrokken adviseurs

Wilfrid Opheij.

Duur traject

Van 2015 tot heden.

Zoek jij een passende oplossing voor jouw samenwerkingsvraagstuk?