Opgavegericht samenwerken: redeneren vanuit de opgave

Maatschappelijke vraagstukken worden steeds complexer. We horen vaak: “hoe kunnen we effectiever collectieve vraagstukken oplossen?”  Opgaven overstijgen de belangen, taken en verantwoordelijkheden van afzonderlijke organisaties. Ze vragen om inbreng van meerdere spelers – publiek, privaat of particulier – uit verschillende domeinen of sectoren. Hierdoor ontstaat een andere manier van samenwerken: opgavegericht samenwerken.

Opgavegericht samenwerken

Opgavegericht samenwerken betekent dat inhoudelijke opgaven het vertrekpunt zijn voor het handelen door organisaties en individuen. Het betekent dat per opgave de verbindingen worden gezocht die nuttig en nodig zijn om de opgave te adresseren. Wat men wil bereiken, welke activiteiten, verbindingen of organiseervormen nodig zijn en wat ieders rol daarin is. De opgave wordt opgepakt op schaalniveau met de partners die nodig zijn.

Wanneer er vanuit de opgave geredeneerd wordt, betekent dit dat er een divers netwerk ontstaat van organisaties, ondernemers en burgers die zich met de opgave verbonden voelen. De samenwerking is kansrijk wanneer de betrokken partijen bereid zijn te redeneren vanuit de opgave en niet vanuit het eigen belang. Het samenwerken wordt zo een collectieve aangelegenheid waarbij kleine multidisciplinaire teams aan een vraagstuk werken.

 

Opgavegericht werken is een nieuwe benadering van het samenwerken. Wil je meer weten over deze benadering en hoe je het effectief kunt inzetten? Edwin Kaats en Manon de Caluwé schreven een essay over het de oorsprong, essentie en implicaties van opgavegericht samenwerken.

Download de essay hier.