>

Bestuurstafel Gezond Utrecht

Samenwerkende organisaties

De Bestuurstafel Gezond Utrecht is een netwerk dat bestaat uit bestuurders van zorg- en welzijnsaanbieders in en rondom Utrecht.

Vraagstuk

2015 was een belangrijk jaar binnen de zorg in Nederland. Door vergaande decentralisatie, extramuralisering en transities binnen de sector werden intensievere samenwerking tussen welzijn- en zorgaanbieders noodzakelijk. Veel partijen waren niet goed voorbereid op deze ontwikkelingen. De gezamenlijke uitdagingen zorgden dat Utrechtse bestuurders zich steeds meer met elkaar verbonden en wederzijds afhankelijk voelden. Zij vroegen zich af: hoe kunnen we samen bijdragen aan meer gezondheid en welzijn voor Utrechtse burgers?

In dat jaar werd er initiatief genomen voor een gezamenlijk netwerk. Eind 2015 heeft het dagelijks bestuur bestaande uit 3 bestuurders Common Eye benaderd om moderator te worden van het netwerk. De opdracht was het bewerkstelligen van een vitaal netwerk waarin bestuurders domein- en organisatieoverstijgend op een goede manier strategisch met elkaar in gesprek kunnen over welzijn en zorg in Utrecht. In gesprek over het maatschappelijk belang van de stad Utrecht en haar burgers, met respect voor het belang van iedere organisatie.

Oplossing

Common Eye is als moderator van het netwerk aan de slag gegaan. De uitdaging was het in kaart brengen van de verwachtingen van de betrokken bestuurders en partijen. Wat wil het netwerk bereiken, en hoe wil het netwerk functioneren? Na individuele gesprekken met leden en een aantal gemeenschappelijke bijeenkomsten werd duidelijk wat men van elkaar verwacht. De belangrijkste onderwerpen waren:

  • Bestuurders willen in openheid en vertrouwen met elkaar samenwerken vanuit het maatschappelijk belang. Dat betekent dat concurrentie, machtsposities en marktaandelen geen rol mogen spelen in dit platform.
  • Het creëren van een veilige setting om open in gesprek te zijn. Met als doel elkaar echt leren kennen en kennis en informatie uitwisselen.
  • Openheid over de eigen belangen. De mogelijkheid om elkaar kritische vragen te stellen alsook van elkaar te willen leren.
  • “We leggen allemaal onze kaarten op tafel, met het plaatje naar boven.”

Met de leden is de opzet van het netwerk verder besproken en uitgewerkt. Inmiddels functioneert het netwerk op basis van deze uitgangspunten succesvol. De leden komen vier maal per jaar een dagdeel bij elkaar in het Bartholomeus Gasthuis onder regie van de moderator. Daarnaast organiseren we een 24 uurs. De gemeente en de zorgverzekeraar zijn betrokken. De feitelijke initiatieven die voortkomen uit besprekingen in het netwerk worden daarbij door de leden zelf opgepakt. Hierdoor worden er energieke en geïnspireerde bijeenkomsten gehouden over sleutelfactoren binnen zorg en welzijn in en rondom Utrecht.

Oplevering

Na 2,5 jaar functioneert er een gezond en vitaal netwerk waarbij de leden elkaar steeds meer hebben leren kennen, elkaars belangen begrijpen en beter inzien wat de toegevoegde waarde van elkaar is. Er is openheid en vertrouwen ontstaan. Daar ligt op de (lange) termijn de winst voor de burger in Utrecht. Het commitment ligt bij de gezamenlijke agenda en niet op de winst voor de eigen instelling. Daarnaast is het voor mensen in kleinere coalities gemakkelijker geworden om hun initiatieven tot een succes te maken.

Betrokken adviseurs

Wilfrid Opheij.

Duur traject

Van 2015 tot heden.

Zoek jij een passende oplossing voor jouw samenwerkingsvraagstuk?