Gebiedsontwikkeling Leusderweg in Amersfoort

Samenwerkende organisaties

Projectontwikkelaar Habitoo, gemeente, omwonenden en belanghebbende organisatie rondom Leusderweg. 

Vraagstuk

Projectontwikkelaar Habitoo was betrokken bij de gebiedsontwikkeling rondom de Leusderweg in Amersfoort. De inspraak van gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden zorgt doorgaans voor een moeizaam proces. Common Eye adviseurs Edwin Kaats en Bart Krol werden ingeschakeld door het bedrijf om de samenwerkingen tussen alle partijen te bevorderen en te begeleiden. 

Oplossing

Common Eye ontwikkelde een even zo werkbaar als innovatief samenwerkingsmodel om de neuzen vanaf het begin dezelfde kant op te krijgen: ‘de samenwerkingstafel’. Het uitgangspunt voor het samenwerkingsmodel was een gezamenlijk belang. Het eigen belang werd opzij geschoven voor een bredere visie op het project. Common Eye is met gemeenten, verenigingen, omwonenden, alle belanghebbenden in gesprek gegaan aan de hand van het samenwerkingsmodel. In deze bijeenkomst stond de kwaliteit van het proces centraal, waarin elke partij respect heeft voor elkaars belang, rol en inbreng.

Hoe werkt zo’n proces? Als eerste buigen de betrokkenen zich over de vraag wat hun gezamenlijke opgave is en wat deze betekent voor de inrichting van het proces. De eerste fase bestaat vervolgens uit het vaststellen van de ‘visie en identiteit’ van het gebied: wat zijn de basiswaarden als we het over dit gebied hebben? Daarna kan de stap naar de tweede fase gezet worden: de ‘functie en zonering’ van het gebied. De vastgestelde basiswaarden worden omgezet in een eerste grove schets van de inrichting het gebied. In de derde fase van ‘verkaveling en inrichting’ liggen de eerste tekeningen op tafel hoe het gebied eruit komt te zien. De resultaten worden na elke fase opnieuw verrijkt en getoetst door alle partij. Hierdoor is er na de laatste fase een plan ontstaan waarin iedereen zich gekend en gehoord voelt.  

Opgeleverd

De resultaten van deze eerste pilot van ‘de samenwerkingstafel’ zijn positief. Er is een gestroomlijnd proces ontstaan waarbij openheid en vertrouwen voorop staan. Dergelijke samenwerking zorgt ook voor een versnelling van het gehele proces.  

Is de samenwerkingstafel alleen geschikt voor processen rondom gebiedsontwikkeling? Bart Krol vindt van niet: “Deze manier van werken is toepasbaar voor alle plekken in de fysieke leefomgeving. En het is nodig: in de toekomst moeten er 1 miljoen woningen worden bijgebouwd. Dat vraagt om grote ingrepen in de ruimtelijke structuur. Deze manier van werken helpt om dat op een zo goed mogelijke manier te doen.” 

Betrokken adviseurs

Bart Krol, Edwin Kaats.

Duur traject

Van februari 2018 tot november 2018.