Search
Close this search box.

>

Evaluatie van de SRHR alliantie

Samenwerkende organisaties

De SRHR alliantie is een samenwerking tussen vijf organisaties in Nederland. De partijen zijn Rutgers, AMREF Flying Doctors, CHOICE, Dance4Life en Simavi. Gezamenlijk ontwikkelde zij het Unite For Body Rights (UFBR) programma.

Het programma versterkt en ondersteunt burgerinitiatieven en het maatschappelijk middenveld in negen Afrikaanse en Aziatische landen. Het programma richt zich op het verbeteren van de toegang en kwaliteit van voorlichting op het gebied van Sexual Reproductive Health and Rights (SRHR), het verbeteren van de toegang en kwaliteit van SRHR-dienstverlening en het scheppen van een stimulerende omgeving waarin voorlichting en dienstverlening kan plaatsvinden (support).

Vraagstuk

Ontwikkelingsinitiatieven worden goed gemonitord en geëvalueerd op de resultaten die zij behalen. Steeds vaker stellen samenwerkende organisaties zich daarbij de vraag: hoe goed werken wij als partners eigenlijk samen? Zo ook de partners van de SRHR Alliantie. Common Eye voerde daarom een tussentijds evaluatieonderzoek uit naar het functioneren van de samenwerking. Voor het onderzoek hebben wij meerdere activiteiten uitgevoerd, waaronder desk research, een online vragenlijst en tweeëntwintig gesprekken met individuele partners en het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Oplossing

Voor de opdracht is een klankbordgroep geformeerd. In samenwerking met de klankbordgroep is een onderzoeksmodel gemaakt. Het model is gebaseerd op de vijf condities van samenwerken, te weten: ambitie, belangen, relaties, structuur van de samenwerking en het samenwerkingsproces. Deze vijf condities werden aangevuld met specifieke vragen die de stuurgroep van de alliantie had  bij de tussentijdse evaluatie. Die vragen zijn vervolgens geclusterd in vijf extra onderwerpen, namenlijk: waardering voor de samenwerking, de Theory of Change, de behaalde resultaten, de eigen organisatie in de samenwerking en de positionering van de alliantie. Met name de laatste twee onderwerpen waren relevant voor een mogelijk vervolg van de alliantie na afloop van  de subsidieperiode. Het onderzoeksmodel is geoperationaliseerd in een digitale vragenlijst een gespreksleidraad.

Nadat de informatie was verzameld, hebben de adviseurs een conceptrapportage gemaakt en gepresenteerd aan de stuurgroepleden. Op onderdelen van het rapport is het principe van hoor en wederhoor toegepast. Alle reacties zijn verwerkt tot een definitieve rapportage.

Oplevering

Het evaluatieonderzoek bood inzicht in het succes en de succesfactoren van de samenwerking tussen de vijf partners van de SRHR alliantie. Het leidde ook tot een inventarisatie van mogelijke verbeterpunten. Deze tussentijdse evaluatie was daarmee een belangrijke bron van input voor de doorontwikkeling van de alliantie. Ook bood het houvast en inzichten voor andere lopende samenwerkingen tussen de partners, relaties met opdrachtgevers en natuurlijk de SRHR-verbindingen in de negen landen in Afrika en Azië.

Meer informatie

Bent u ook betrokken in een internationale samenwerking? Wilt u de samenwerking evalueren en leren van de succesfactoren en wilt u inzicht in mogelijke blokkades en ontwikkelkansen? Neem dan contact op met Reinanke Haagsma of bekijk ter inspiratie deze Quick Scan. Deze Quick Scan zetten wij onder meer in tijdens workshops om met elkaar aan tafel te reflecteren en het gesprek te starten.

Betrokken adviseurs

Reinanke Haagsma, Ruben van Wendel de Joode en Robin Bremekamp.

Duur traject

Van mei 2014 tot juni 2014.

Zoek jij een passende oplossing voor jouw samenwerking?

Neem contact op met Reinanke Haagsma