Regionale en lokale overheid

Maatschappelijke vraagstukken dagen overheden uit de krachten te bundelen over de grenzen van hun eigen organisatie heen. De overheid speelt een steeds belangrijkere rol in het verbinden van partijen en is de spil in tal van samenwerkingsverbanden en netwerken. Wij helpen overheden om samen met partners te werken aan lokale en regionale opgaven en invulling te geven aan de eigen rol en positie in de samenwerking.

In de publieke sector wordt samenwerken steeds belangrijker. Verbinden is één van de sleutelbegrippen voor de overheid. Verbinden met inwoners rondom actuele thema’s in de samenleving. Het verbinden van partners aan lokale en regionale opgaven. Samenwerken met andere overheden. Maar ook het verbinden van verschillende domeinen binnen overheidsorganisaties.

Verbinden is ook het sleutelwoord bij maatschappelijke transities, zoals de transitie in het sociaal domein en de Omgevingswet. Maatschappelijke vraagstukken vragen van partijen dat zij de krachten bundelen. Het vormen van netwerken en samenwerkingsverbanden zijn essentieel bij het realiseren van opgaven die verder reiken dan ieders individuele mogelijkheden en belangen. Dit vereist dat partners samenwerking aangaan met gedeeld eigenaarschap voor het maatschappelijke vraagstuk. De uitdaging voor overheden is om hierin kritisch na te denken over hun eigen rol en positie in de samenwerking.

Common Eye helpt overheden bij het verbinden van partners rondom maatschappelijke vraagstukken. Dat doen wij in alle stadia van een samenwerking. Vanaf het allereerste begin bij het formuleren van de opgave en het identificeren van belangrijke partners tot en met het formaliseren van de samenwerking. Ook ondersteunen we overheden om zelf effectief in samenwerkingsverbanden en netwerken op te treden. Dat doen wij in de vorm van procesbegeleiding, advies, training en evaluatie.

Sparren over
jouw vraag?

Neem dan contact op met
Manon de Caluwé

Manon de Caluwé