Skip to content

Gezondheid

Grote technologische veranderingen, de toenemende en veranderende zorgvraag, personeelstekorten, hogere eisen aan transparantie en prestaties, en gelijkblijvende financiële middelen hebben de vragen binnen zorg en welzijn veranderd.

Doordat niemand deze complexe vraagstukken alleen op kan lossen, is (regionale) samenwerking cruciaal om tot nieuwe innovatieve antwoorden te komen. We zien allerlei soorten samenwerkingen en netwerken ontstaan, zowel binnen de ‘oude lijnen’, maar juist ook sectorbreed over lijnen heen om de vraagstukken het hoofd te bieden.  Denk hierbij aan ketensamenwerking, kennisnetwerken, wijk- en gebiedsteams, facilitaire samenwerkingsverbanden of populatiegerichte netwerken. Dat vraagt een nieuwe manier van kijken, organiseren, werken en leiderschap.

Ondanks dat de wens tot samenwerken er vaak is bij professionals en management, blijkt samenwerken in de praktijk soms best ingewikkeld. Dat kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld door ontbrekende randvoorwaarden, een slechte relatie tussen partijen of individuen of verschillende belangen. Wij ondersteunen samenwerkingsprocessen met een multidisciplinair team van adviseurs, dat de taal spreekt van de zorg. Vragen die we krijgen variëren van het opzetten van een samenwerking tot het evalueren van een bestaande samenwerking of het komen tot een nieuwe CAO voor de sector.

Wij snappen de dynamiek van de sector en kunnen als onafhankelijke partij het proces versnellen, door met behulp van ons samenwerkings- en/of ons netwerkmodel inzicht te bieden in de belangen van partijen, kansen, maar ook de uitdagingen waar u en uw samenwerkingspartners voor staan. Altijd met als doel om samen tot een resultaat te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden en dat bijdraagt aan een verbetering van de zorg en welzijn.

Binnen zorg en welzijn zijn wij betrokken bij vraagstukken op landelijk en beleidsmatig niveau (VWS, koepels, patiëntfederaties, zorgverzekeraars, netwerken), als op regionaal en lokaal niveau (zorgorganisaties, samenwerkingsverbanden en netwerken). Wij zijn trots op ons brede netwerk dat wij mogen bedienen en de vraagstukken waar we tot nu toe een bijdrage aan hebben kunnen leveren.

Sparren over
jouw vraag?

Neem dan contact op met Johanneke Schilthuis

Johanneke

Relevante cases

Bestuurstafel Gezond Utrecht

Bestuurstafel Gezond Utrecht

Open in gesprek over Bestuurstafel Gezond Utrecht. De bestuurstafel Gezond Utrecht is een netwerk dat bestaat uit bestuurders van zo’n…
De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

De revalidatiezorg vernieuwen voor de patiënt

In het huidige zorglandschap is de scheiding tussen medisch specialistische revalidatie (MSR) en geriatrische revalidatie (GRZ) vaak nog groot. Ook…
Oncologische samenwerking tussen ziekenhuizen

Oncologische samenwerking tussen ziekenhuizen

Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zwengelde het vraagstuk aan: alle drie de ziekenhuizen voerden hoog complexe laag volume MDL (slokdarm-, lever- maag-…
Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg

De betrokken organisaties waren bezig met een pilot waar eerstelijnsverpleegkundigen vanuit gezondheidscentra en/of huisartspraktijken werden ingezet voor de zorg voor…
Contractering in de zorg

Contractering in de zorg

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars sluiten ieder jaar contracten af voor de inkoop van de medisch specialistische zorg. Een stevig onderhandelingsproces met…
Begeleiding VVT onderhandeling

Begeleiding VVT onderhandeling

De VVT-sector (Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg) staat voor een flinke uitdaging: te zorgen dat er nu en in de toekomst…
Bestuurstafel Gezond Utrecht

Bestuurstafel Gezond Utrecht

2015 was een belangrijk jaar binnen de zorg in Nederland. Door vergaande decentralisatie, extramuralisering en transities binnen de sector werden…